Skip to main content Skip to search

Документы

Заявление на мат. помощь
Описание является именем ссылки на файл. Если поле оставить пустым, будет отображено имя прикрепленного документа.
Название файла: document_1.docx
Для того что бы было понятно его содержание, укажите в описании. К примеру  "Отчет за 2011 год"
Заявление на соц. стипендию
Описание является именем ссылки на файл. Если поле оставить пустым, будет отображено имя прикрепленного документа.
Название файла: document_1.docx
Для того что бы было понятно его содержание, укажите в описании. К примеру  "Отчет за 2011 год"
Положение об институте
Описание является именем ссылки на файл. Если поле оставить пустым, будет отображено имя прикрепленного документа.
Название файла: document_1.docx
Для того что бы было понятно его содержание, укажите в описании. К примеру  "Отчет за 2011 год"

Organizing Committee 

Co-chairs

Vladimir L. Derbov & Georgy V. Simonenko, Saratov State University

Members

Garif G. Akchurin

Georgy G. Akchurin

Alexey N. Bashkatov

Kirill V. Berezin

Nikita V. Chernomyrdin 

Vadim D. Genin

Oleg V. Grishin

Anton A. Dyachenko

Olga A. Izotova

Natalia I. Kazadaeva

Vitaly A. Khanadeev

Anna S. Kolesnikova

Andrey I. Konyukhov

Nina A. Lakodina

Ekaterina N. Lazareva 

Anton A. Namykin

Anton Yu. Sdobnov

Tatiana A. Sergeeva

Marina E. Shvachkina

Vladislav V. Shunaev

Andrey A. Shuvalov

Olga A. Smolyanskaya 

Maria V. Storozhenko

Elena S. Stiukhina

Polina A. Timoshina

Daria K. Tuchina

Dmitry D. Yakovlev

Irina Yu. Yanina

Anastasiya A. Zanishevskaya

 

Internet group

Co-chairs 

Michael M. Slepchenkov & Ivan V. Fedosov, Saratov State University

Members 

Arkady S. Abdurashitov

Maria A. Borozdova

Alexey G. Gorelov

Maxim A. Kurochkin, SkolTech, Moscow 

Maxim Malovetsky 

Isabella A. Serebryakova 

Andrey V. Slepnev 

Natalia A. Talaikova, Higher School of Economics, Moscow